Verbeteren ruimtelijke spreiding betaalbare woningvoorraad

Lage en middeninkomens hebben in sommige delen van de provincie meer kans om een betaalbare woning te vinden, dan in andere delen van de provincie. Dit beperkt hun keuzemogelijkheden nog verder.

Tegengaan van de ruimtelijke uitsortering van inkomensgroepen en vergroten van de keuzevrijheid van lage en middeninkomens binnen de provincie

We zien dat er in bepaalde delen van de provincie Zuid-Holland meer schaarste is aan betaalbare woningen (huur en/of koop) dan in andere delen. Dit beperkt de keuzevrijheid van woningzoekenden en leidt er toe dat de toegankelijkheid van bepaalde delen van de provincie voor lage en middeninkomens onder druk staat.
Door samen te werken kunnen gemeenten en (regionale) corporaties zorgen dat deze verschillen niet groter worden c.q. verkleind worden.

Voorbeelden/meer informatie:

In de Rotterdamse regio zijn in januari 2019 afspraken gemaakt tussen gemeenten, corporaties en provincie over de regionale spreiding van sociale huur. Ook heeft de provincie een subsidieregeling gekoppeld aan de verdeling van sociale huur in de regio Rotterdam. Inmiddels worden de afspraken geactualiseerd als gevolg van diverse ontwikkelingen op de woningmarkt. Dit moet eind 2022 leiden tot een geactualiseerd Regioakkoord Wonen. De spreidingsdoelstelling blijft daarbij één van de centrale ankerpunten.

In Haaglanden zijn – nadat er in een eerder stadium al een convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden‘ was getekend – in 2021 soortgelijke afspraken gemaakt in een Tussenakkoord Wonen. Partijen werken inmiddels aan een definitief akkoord dat voorziet in meer spreiding van de sociale voorraad over de regio. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gijs Hoofs, adviseur wonen bij de gemeente Delft (ghoofs@delft.nl). Zie ook dit bericht.

De regio Holland/Rijnland volgt de gemaakte afspraken in de Monitor Regionale Woonagenda.

Ook de Metropoolregio Amsterdam heeft ambities om e.e.a. af te spreken, maar dat heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.