Instrumentenkoffer betaalbare woningvoorraad

Website in ontwikkeling

Er is op dit moment een tekort aan betaalbare woningen voor lage en middeninkomens en uit de prognoses blijkt dat de vraag naar betaalbare woningen nog verder zal toenemen. Op deze website zijn er oplossingsrichtingen aangegeven om het aanbod aan betaalbare woningen voor lage en middeninkomens te vergroten. Het doel is dat de woningmarkt in de provincie Zuid-Holland toegankelijk blijft voor deze doelgroepen.

In deze instrumentenkoffer zijn de oplossingsrichtingen uitgewerkt in doelen en subdoelen, met het bijbehorende instrumentarium dat voor gemeenten beschikbaar is om betaalbaarheid op de woningmarkt te borgen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en de beperkingen van de instrumenten. Per instrument zijn voorbeelden opgenomen en bronnen voor meer informatie.


Gedeputeerde drs. ir. Anne Koning (Wonen): “De verhalen zijn bekend. Er is een tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland. Rentes staan historisch laag, waardoor huizenprijzen tot ongekende hoogtes stijgen. In de huursector staat de sociale woningbouw onder steeds meer druk, met onophoudelijk groeiende wachtlijsten tot gevolg. Huurwoningen in het middensegment zijn evenmin beschikbaar.

Dit alles zorgt voor een ongezonde balans op de woningmarkt. Een balans die kan worden hersteld door bijvoorbeeld  de bestaande woonvoorraad slimmer te gebruiken. En door in hoog tempo nieuwe, betaalbare woningen te bouwen. Op de juiste plek en klaar voor de toekomst.

Doe uw voordeel met de goede voorbeelden en instrumenten op deze website om betaalbare en sociale woningbouw te realiseren en te behouden.

Zo maken we Zuid-Holland #elkedagbeter.”

De informatie uit deze instrumentenkoffer is op deze website beschikbaar gesteld. De inhoud, voorbeelden en informatiebronnen worden periodiek geactualiseerd en aangevuld.

Oplossingsrichtingen en instrumenten

Toevoegen door nieuwbouw en transformatie

Om nieuwe betaalbare woningen toe te voegen aan de woningvoorraad (en te behouden) kan aan verschillende knoppen worden gedraaid

Behouden betaalbare woningen in de woningvoorraad

Om betaalbare woningen te behouden, kunnen verschillende instrumenten worden ingezet. Sommige instrumenten zijn gericht op een verschuiving tussen verschillende categorieën betaalbare woningen (sociale huur, middeldure huur, betaalbare koop), indien dit wenselijk is

Beter benutten van betaalbare woningen

Om nieuwe of bestaande betaalbare woningen beter te benutten voor de doelgroepen die daarop zijn aangewezen, kan aan verschillende knoppen worden gedraaid

Verruimen van betaalbaarheids-mogelijkheden

Om lage en middeninkomens meer mogelijkheden te geven een betaalbare koopwoning te bemachtigen, zijn verschillende financieringsregelingen bedacht

Verbeteren ruimtelijke spreiding betaalbare woningvoorraad

Lage en middeninkomens hebben in sommige delen van de provincie Zuid-Holland meer kans om een betaalbare woning te vinden, dan in andere delen van de provincie. Dit beperkt hun keuzemogelijkheden nog verder.

In gesprek met het Rijk over uitbreiding van het instrumentarium.

De mogelijkheden om bij te sturen t.a.v. de betaalbare voorraad zijn beperkt. Daarom wordt ook het gesprek met het Rijk en de Tweede Kamer gevoerd in het kader van de Woondeal Zuidelijke Randstad.

Deze website is gemaakt door RIGO Research & Advies in opdracht van de provincie Zuid-Holland. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de instrumenten en de toepassing daarvan? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.