De inzet van de provincie Zuid-Holland voor betaalbare woningen

De provincie Zuid-Holland kampt met een flink woningtekort. Er is vooral behoefte aan betaalbare woningen voor starters & doorstromers, studenten, arbeidsmigranten en ouderen. De provincie wil samen met gemeenten en andere partners tot 2025 jaarlijks 17.000 woningen realiseren. Het tekort aan betaalbare woningen in Zuid-Holland vereist versnelling van nieuwbouw. De provincie ondersteunt professionals op verschillende manieren.

Daarom is de provincie het programma Bouw mee! gestart. Dit programma bevat een drietal actielijnen voor versnelling en een Actielijst Een thuis voor iedereen. Om de woningbouw nog verder te versnellen is naast de inzet van de provincie en die van de markt óók hulp nodig van het Rijk. Wat daarbij van het Rijk nodig is, staat ook in de actielijst omschreven. Samengevat gaat het om voldoende structurele middelen (ook bij corporaties) en het aanpakken van de regels die de bouw van woningen in de weg staan.

Een van de drie actielijnen voor de versnelling is ‘bouw voor iedereen’. Om dit te bereiken streeft de provincie een viertal doelen na: 

1. Afspraken betaalbare bouw

De Provincie zet in op bindende regionale afspraken voor sociale en betaalbare woningbouw, zodat iedereen een betaalbare woning kan vinden. We sturen op een passend woningaanbod voor alle doelgroepen, zowel koop als huur. En op differentiatie in het aanbod voor doelgroepen en in prijsstelling. Daar waar onvoldoende (sociaal) wordt gebouwd, spreken we elkaar als decentrale overheden hierop aan.

2. Financiële middelen voor meer betaalbare en sociale bouw.

Onze provinciale knelpuntenpot benutten we als laatste financiële zetje voor bouwprojecten met sociale huur of middenhuur. Het versnellen van betaalbare woningbouw is daarnaast een zeer belangrijk uitgangspunt bij de Nationale Woon- en Bouwagenda van het Rijk.

3. Corporaties zijn de sleutel

Juist corporaties vragen we om meer en sneller te bouwen omdat zij bij uitstek goed zijn in het bouwen van betaalbare huurwoningen. Het is daarom cruciaal voor de bouwopgave om onze corporaties structureel in positie te brengen en te houden. 

4. Inzetten op doelgroepen

Mensen die zijn aangewezen op de sociale sector, spoedzoekers, arbeidsmigranten, vergunninghouders etcetera verdienen een plek in Zuid-Holland. Vanuit verschillende rollen, als toezichthouder en aanjager zetten we in op voldoende huisvesting en evenwichtige spreiding in alle Zuid-Hollandse regio’s.