Verbeteren ruimtelijke spreiding betaalbare woningvoorraad in de MRA

Lage en middeninkomens hebben in sommige delen van de MRA meer kans om een betaalbare woning te vinden, dan in andere delen van de MRA. Dit beperkt hun keuzemogelijkheden nog verder.

Tegengaan van de ruimtelijke uitsortering van inkomensgroepen en vergroten van de keuzevrijheid van lage en middeninkomens binnen de MRA

We zien dat er in bepaalde delen van de MRA meer schaarste is aan betaalbare woningen (huur en/of koop) dan in andere delen. Het tekort in Amsterdam en in de gebieden zuidelijk van het Noordzeekanaal is veel groter dan in delen van de noordelijke MRA (m.n. IJmond, Almere/Lelystad). Dit beperkt de keuzevrijheid van woningzoekenden en leidt er toe dat de toegankelijkheid van bepaalde delen van de MRA voor lage en middeninkomens onder druk staat.
Door samen te werken kunnen gemeenten en (regionale) corporaties zorgen dat deze verschillen niet groter worden c.q. verkleind worden.

Voorbeelden/meer informatie:

In de Rotterdamse regio zijn in februari 2019 afspraken gemaakt tussen gemeenten, corporaties en provincie over de regionale spreiding van sociale huur. Ook heeft de provincie een subsidieregeling gekoppeld aan de verdeling van sociale huur in de regio Rotterdam.

In Haaglanden is er een convenant ‘Gaten dichten in Haaglanden‘ getekend, waarbij het proces zelf heel belangrijk was. Voor meer informatie kunt u terecht bij Gijs Hoofs, adviseur wonen bij de gemeente Delft (ghoofs@delft.nl). Ook de MRA heeft ambities om e.e.a. af te spreken, maar dat heeft nog niet tot concrete resultaten geleid.