Behouden betaalbare woningen in de woningvoorraad

Om betaalbare woningen te behouden, kunnen verschillende instrumenten worden ingezet. Sommige instrumenten zijn gericht op een verschuiving tussen verschillende categorieën betaalbare woningen (sociale huur, middeldure huur, betaalbare koop), indien dit wenselijk is.

Behouden sociale huurwoningen

Met corporaties kunnen prestatieafspraken worden gemaakt over stoppen/beperken van liberalisatie en van verkoop (of afspraken over de netto ontwikkeling van de sociale huurvoorraad (dynamische voorraad). Met particuliere verhuurorganisaties is dat minder kansrijk. 
Soms zijn er overigens goede redenen voor verkoop of liberalisering. Zo kunnen afspraken worden gemaakt over verkoop in combinatie met (extra) nieuwbouw t.b.v. wijkdifferentiatie of verandering van de portefeuille.
Dit wordt in veel gemeenten gedaan.

In de Huisvestingsverordening kunnen gemeenten regels stellen om het onttrekken van schaarse (betaalbare) woonruimte te beperken. 
Nadeel: dit vergt handhaving.

Voorbeelden/meer informatie:

Gemeente Amsterdam

Behouden/omzetting middeldure huurwoningen

Indien corporaties geliberaliseerde huurwoningen verhuren, kunnen met hen afspraken worden gemaakt over de omvang en de samenstelling van het middensegment.
Met name corporaties zijn in staat en vaak bereid huurwoningen in het lage middensegment aan te bieden. Dit kan doorstroming vanuit de sociale huur tot stand brengen en/of tegemoet komen aan de grote vraag van gezinnen met een (laag) middeninkomen.

Voorbeelden/meer informatie:

De prestatieafspraken van Uithoorn en Eigen Haard

De Samenwerkingsafspraken tussen Amsterdam en de AFWC

Om het aanbod aan huurwoningen in het (lage) middensegment te vergroten, kunnen afspraken worden gemaakt met corporaties over liberalisering van sociale huurwoningen.
Dit kan doorstroming vanuit de sociale huur tot stand brengen en/of tegemoet komen aan de grote vraag van gezinnen met een (laag) middeninkomen.
Nadeel: dit gaat dus wel ten koste van de sociale huur (tenzij sprake is van compensatie door nieuwbouw) en vergt dus een lokale afweging.

Voorbeelden/meer informatie:

De prestatieafspraken van Uithoorn en Eigen Haard

Behouden/omzetting betaalbare koopwoningen

Bij een gebrek aan goedkope/betaalbare koopwoningen, valt te overwegen met corporatie afspraken te maken over verkoop van sociale huurwoningen. O.a. aan zittende huurders. Corporaties hebben overigens beperkte mogelijkheden woningen onder de marktwaarde te verkopen. Maar in delen van de MRA zal de marktwaarde van de meeste sociale huurwoningen lager zijn dan € 250.000.
Nadeel: dit gaat dus wel ten koste van de sociale huur (tenzij er sprake is van compensatie door nieuwbouw) en vergt dus een lokale afweging.

Dit voorkomt dat koopwoningen worden opgekocht door beleggers of verhuurders. De gemeente kan wel met de corporaties afspreken bij verkoop van sociale huurwoningen een zelfbewoningsplicht en/of anti-speculatiebeding toe te passen. Op dit moment zijn de juridische mogelijkheden voor het hanteren van een algemene zelfbewoningsplicht onduidelijk/beperkt.

Inmiddels heeft Ollongren een opkoopbescherming voor koopwoningen aangekondigd, waardoor het mogelijk wordt om bestaande koopwoningen te beschermen tegen bijvoorbeeld het duur doorverhuren. Zo wordt ongewenste verhuur in de bestaande woningvoorraad tegengegaan.

Nadeel: deze maatregelen vergen handhaving. 

Voorbeelden/meer informatie:

Amsterdamse corporaties hanteren een anti-speculatiebeding bij verkoop van sociale huurwoningen, waaronder Eigen Haard.