Instrumentenkoffer betaalbare woningvoorraad

In opdracht van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) heeft RIGO Research en Advies de betaalbaarheidsproblematiek in de MRA geschetst. Er is op dit moment een tekort aan betaalbare woningen voor lage en middeninkomens en uit de prognoses blijkt dat de vraag naar betaalbare woningen nog verder zal toenemen. In de notitie zijn er oplossingsrichtingen aangegeven om het aanbod aan betaalbare woningen voor lage en middeninkomens te vergroten. Het doel is dat de woningmarkt in de MRA toegankelijk blijft voor deze doelgroepen.

In deze instrumentenkoffer zijn de oplossingsrichtingen uitgewerkt in doelen en subdoelen, met het bijbehorende instrumentarium dat voor gemeenten beschikbaar is om betaalbaarheid op de woningmarkt te borgen. Daarbij wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden en de beperkingen van de instrumenten. Per instrument zijn voorbeelden opgenomen en bronnen voor meer informatie.

De informatie uit deze instrumentenkoffer is op deze website beschikbaar gesteld. De inhoud, voorbeelden en informatiebronnen worden periodiek geactualiseerd en aangevuld.

Betaalbaarheid en toegankelijkheid staat niet alleen voor lage inkomens – die veelal zijn aangewezen op een sociale huurwoning – onder druk, maar in toenemende mate en in steeds grotere delen van de regio ook voor de middeninkomens (huur en koop)​

Binnen het MRA Jaarprogramma Bouwen en Wonen is betaalbaarheid en toegankelijkheid een belangrijk onderwerp. Dit wordt onderstreept door het persbericht dat de MRA uitgebracht naar aanleiding van het beschikbaar komen van de resultaten van het onderzoek Wonen in de Metropoolregio Amsterdam (WiMRA).

Oplossingsrichtingen en instrumenten

Toevoegen door nieuwbouw en transformatie

Om nieuwe betaalbare woningen toe te voegen aan de woningvoorraad (en te behouden) kan aan verschillende knoppen worden gedraaid

Behouden betaalbare woningen in de woningvoorraad

Om betaalbare woningen te behouden, kunnen verschillende instrumenten worden ingezet. Sommige instrumenten zijn gericht op een verschuiving tussen verschillende categorieën betaalbare woningen (sociale huur, middeldure huur, betaalbare koop), indien dit wenselijk is

Beter benutten van betaalbare woningen

Om nieuwe of bestaande betaalbare woningen beter te benutten voor de doelgroepen die daarop zijn aangewezen, kan aan verschillende knoppen worden gedraaid

Verruimen van betaalbaarheids-mogelijkheden

Om lage en middeninkomens meer mogelijkheden te geven een betaalbare koopwoning te bemachtigen, zijn verschillende financieringsregelingen bedacht

Verbeteren ruimtelijke spreiding betaalbare woningvoorraad

Lage en middeninkomens hebben in sommige delen van de MRA meer kans om een betaalbare woning te vinden, dan in andere delen van de MRA. Dit beperkt hun keuzemogelijkheden nog verder.

In gesprek met het Rijk over uitbreiding van het instrumentarium.

De mogelijkheden om bij te sturen t.a.v. de betaalbare voorraad zijn beperkt. Daarom heeft de MRA ook het gesprek met het Rijk en de Tweede Kamer gezocht om de sturingsmogelijkheden te vergroten.

Deze website is gemaakt door RIGO Research & Advies in opdracht van MRA. Bent u geïnteresseerd of wilt u meer weten over de instrumenten en de toepassing daarvan? Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.